Къща за гости "Лов и Риболов" край река Тунджа /с.Срем

Guest House

Holiday House
Сгушено в полите на Сакар планина, китното селце е примамливо място за чужденците, а река Тунджа допълва природното описание с чист въздух и красива природа. За съжаление селото е почти пусто, само чужденците оценяват нашата природа.

Nestled at the foot of Sakar Mountain, picturesque village is an attractive place forforeigners and the river Tunja description complements the natural fresh air andbeautiful scenery. Unfortunately the village was almost deserted except for foreignersappreciate our nature. 
Данни за селото има около 15501560 година от един турски документ за мера. Там се споменава като „Геран Серем“, т.е. (геран е кладенец, серем е балкон или стълби)водно място. Друга версия за името на селото е, че то носи името на друго село Срем на юг отОдрин, от което част от жителите са се преселили и основали селото. Но може да се предположи и обратното преселване — има сведения за родове от с. Срем в Одринското село. Отначало селото е било построено на десния бряг на р. Тунджа. По-късно, поради честото преминаване на турски войски и грабежите им (през селото е минавал пътят Ямбол — Одрин), а после и зарадикърджалиите, жителите на селото се принудили да се укриват в гората от другата страна на реката. Като видели, че местонахождението помага за запазването им от нашествия, всички се преселили на сегашното място, на левия бряг на р. Тунджа.
Holiday House
Сремският пролом започва южно от с. Княжево по поречието на р. Тунджа. Проломът е тесен, 100-200 м, със стръмни и голи склонове и с каменисто и неравно корито на реката. Между селата Срем и Устрем преломът прави едно уширение от 0,800-1,0 км (Сремската котловина), след което до границата става пак тесен със стръмни и обезлесени склонове и на места почти каньоновидни. Широчината на реката достига 60 м със средна дълбочина 1-2 м.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg